//คำขวัญเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี// รำโจ๋งพื้นบ้าน ศาลสมเด็จพระนเรศวรรวมใจ งามล้ำพระนอนองค์ใหญ่ ลือเลื่องทั่วไทยไก่ย่างวิเชียรบุรี
 
 
   
 
ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562  [ 18 ก.พ. 2562 ]    
 
การเจาะและใช้นำ้บาดาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 18 ก.พ. 2562 ]    
 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักวิชาการเงินและบัญชี รุ่นที่10  [ 18 ก.พ. 2562 ]    
 
การจัดโครงการอบรมหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนระดับปฐมวัย รุ่นที่1  [ 18 ก.พ. 2562 ]    
 
การเดินทางไปเข้ารับการฝึกอบรมกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานอื่นที่ไม่ได้ทำความร่วมมือทางวิชา  [ 18 ก.พ. 2562 ]    
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ค่า  [ 18 ก.พ. 2562 ]    
 
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ  [ 18 ก.พ. 2562 ]    
 
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  [ 19 ก.พ. 2562 ]    
 
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษษ 2561 ภาคเรียนที่ 2  [ 15 ก.พ. 2562 ]    
 
การประชุมการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดเพชรบูรณ์ ว847  [ 15 ก.พ. 2562 ]    
 
1-การพัฒนาและขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียก  [ 15 ก.พ. 2562 ]    
 
2-การพัฒนาและขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียก  [ 15 ก.พ. 2562 ]    
 
1-การเร่งรัดให้ อปท.ดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ  [ 15 ก.พ. 2562 ]    
 
2-การเร่งรัดให้ อปท.ดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ  [ 15 ก.พ. 2562 ]    
 
เร่งรัดการบันทึกข้อมูลรายงานการเตรียมความพร้อมของ อปท. Shape file  [ 14 ก.พ. 2562 ]    
 
แจ้งซ้อมความเข้าใจการกำหนดเรื่อง ข้อตกลงคุณธรรม  [ 14 ก.พ. 2562 ]    
 
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญาหรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงตาม ฯ  [ 14 ก.พ. 2562 ]    
 
แนวทางการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก  [ 14 ก.พ. 2562 ]    
 
การจัดส่งสำเนาสัญญาหรือข้อตกลงให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและกรมสรรพากรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  [ 14 ก.พ. 2562 ]    
 
ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว ว824  [ 14 ก.พ. 2562 ]    
 
ข้อแนะนำการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ว827  [ 14 ก.พ. 2562 ]    
 
การดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2562  [ 14 ก.พ. 2562 ]    
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท.ฉบับที่ 2  [ 14 ก.พ. 2562 ]    
 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักวิชาการเงินและบัญชี รุ่นที่ 31 2401  [ 14 ก.พ. 2562 ]    
 
การเดินทางไปเข้าร่วมประชุมใหญ่ของสหกรณ์ออมทรัพย์  [ 14 ก.พ. 2562 ]    
 
การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร 2356  [ 13 ก.พ. 2562 ]   
 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ค่าการศึกษาบุตร งวดที่2 ว802  [ 13 ก.พ. 2562 ]   
 
1-แนวทางปฏิบัติในการบริการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจ  [ 13 ก.พ. 2562 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 144