//คำขวัญเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี// รำโจ๋งพื้นบ้าน ศาลสมเด็จพระนเรศวรรวมใจ งามล้ำพระนอนองค์ใหญ่ ลือเลื่องทั่วไทยไก่ย่างวิเชียรบุรี
   
 

ไก่ย่างวิเชียรบุรี
 
 
สมัครงาน (26 พ.ย. 2561)    อ่าน 7709  ตอบ 20  
ชื่อ website สะกดผิดครับ (4 ต.ค. 2560)    อ่าน 443  ตอบ 1  
ขอข้อมูล การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (11 พ.ย. 2559)    อ่าน 2550  ตอบ 2  
 
 
ทต.บัววัฒนา ขอสอบถามเทศบาลบัววัฒนามีตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลรึปล่าวคะ (3 ม.ค. 2562)    อ่าน 259  ตอบ 3
อบต.หินฮาว สอบถามรายละเ * * * ยดเกี่ยวกับ “นางหา ศรียา * * * ล” (2 ม.ค. 2562)    อ่าน 102  ตอบ 2
อบต.ระวิง เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.ระวิง อ.เมืองฯ จ.เพชรบูรณ์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (21 ธ.ค. 2561)    อ่าน 385  ตอบ 1
ทม.วิเชียรบุรี สมัครงาน (26 พ.ย. 2561)    อ่าน 7709  ตอบ 20
อบต.หนองแจง ติดต่อ สนง. (24 พ.ย. 2561)    อ่าน 41  ตอบ 1
ทต.บัววัฒนา ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (22 พ.ย. 2561)    อ่าน 412  ตอบ 0
อบต.นาเกาะ แจ้งซ่อมไฟฟ้า (29 ต.ค. 2561)    อ่าน 57  ตอบ 0
อบต.หลักด่าน เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (26 ต.ค. 2561)    อ่าน 51  ตอบ 0
อบต.สามแยก เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (19 ต.ค. 2561)    อ่าน 55  ตอบ 0
ทต.วังโป่ง ขอให้เทศบาลดูแล (9 ต.ค. 2561)    อ่าน 93  ตอบ 1
 
 
รับโอนพนักงานเทศบาลสามัญ(ปลัดเทศบาล) [ 19 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 37 
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาพนักงานจ้างเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี [ 12 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 18 

ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วัดวิเชียรบำรุง (ท่าน้ำ)
 
 
อบต.ศรีมงคล การเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่ว [ 17 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 16 
ทต.วังโป่ง ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 17 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
ทต.วังโป่ง ผลการพิจารณาราคา โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 17 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
ทต.วังโป่ง ประกาศผลพิจารณาผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 17 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
ทต.วังโป่ง ผลการพิจารณาราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 17 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
ทต.วังโป่ง ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงบ่อขยะ [ 17 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
ทต.วังโป่ง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงบ่อขยะ [ 17 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
ทต.วังโป่ง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงบ่อขยะ [ 17 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
ทต.วังโป่ง ประผลการพิจารณาราคากลาง โครงการปรับปรุงบ่อขยะ [ 17 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
ทต.วังโป่ง ประกาศผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจำเดือน ธันวาคม [ 17 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
 
ขอตรวจสอบข้อมูลหอกระจายข่าวของ อปท. ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว231  [ 17 ม.ค. 2562 ]
ซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล สน.คท. มท 0808.4/ว1 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ม.ค. 2562 ]
การแจ้งแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/ว218  [ 17 ม.ค. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว219  [ 17 ม.ค. 2562 ]
ขอประชาสัมพันธ์กรณีธนาคารยกเลิกการรับเช็คที่มีการแก้ไขข้อความ กค. มท 0803.3/ว217  [ 17 ม.ค. 2562 ]
แนวทางการเชื่อมโยงและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว179  [ 16 ม.ค. 2562 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 12/2561 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว185 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ม.ค. 2562 ]
การจัดสรรและโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สน.คท. มท 0808.2/1211-1215 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ม.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) สน.คท. มท 0808.2/1380-1423 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ม.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2562) สน.คท. มท 0808.2/1140-1210 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ม.ค. 2562 ]
 

 
 
ว38 ขอความร่วมมือสนันสนุนการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์และเกษตรทฤษฎีใหม่ [ 16 ม.ค. 2562 ]     
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด [ 16 ม.ค. 2562 ]     
แนวทางปฏิบัติว่าด้วยการออกใบอนุญาตประกอบการกิจการหอพัก ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม [ 15 ม.ค. 2562 ]     
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเลืองตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี พ.ศ. 2562 [ 15 ม.ค. 2562 ]     
ว270 แจ้งวิสัยทัศน์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  [ 15 ม.ค. 2562 ]     
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 เงินอุดหนุนทั่วไปฯ อำนาจหน้าที่แ [ 15 ม.ค. 2562 ]     
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 เงินอุดหนุนทั่วไปเบี้ยยังชีพผู้ส [ 15 ม.ค. 2562 ]     
ขอหารือการเบิกค่าพาหนะเดินทางให้กับประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด [ 15 ม.ค. 2562 ]     
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติ [ 15 ม.ค. 2562 ]     
การอนุมัติยกเว้นการกำหนดค่าปรับตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างแ [ 14 ม.ค. 2562 ]     
 
   
   
   
   
เริ่มนับ วันที่ 7 ก.ย. 2553