//คำขวัญเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี// รำโจ๋งพื้นบ้าน ศาลสมเด็จพระนเรศวรรวมใจ งามล้ำพระนอนองค์ใหญ่ ลือเลื่องทั่วไทยไก่ย่างวิเชียรบุรี
 


วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร [ 16 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 24 


ประชุมสภาเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 [ 3 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 35 


มอบบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาสในเขตเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี [ 3 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 29 


การประชุมประจำเดือนกันยายน 2561 [ 10 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 38 
 
 

ไก่ย่างวิเชียรบุรี
 
 
สมัครงาน (26 พ.ย. 2561)    อ่าน 7186  ตอบ 20  
ชื่อ website สะกดผิดครับ (4 ต.ค. 2560)    อ่าน 428  ตอบ 1  
ขอข้อมูล การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (11 พ.ย. 2559)    อ่าน 2541  ตอบ 2  
 
 
ทม.วิเชียรบุรี สมัครงาน (26 พ.ย. 2561)    อ่าน 7186  ตอบ 20
อบต.หนองแจง ติดต่อ สนง. (24 พ.ย. 2561)    อ่าน 22  ตอบ 1
ทต.บัววัฒนา ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (22 พ.ย. 2561)    อ่าน 21  ตอบ 0
อบต.หินฮาว สอบถามรายละเ * * * ยดเกี่ยวกับ “นางหา ศรียา * * * ล” (30 ต.ค. 2561)    อ่าน 77  ตอบ 1
อบต.นาเกาะ แจ้งซ่อมไฟฟ้า (29 ต.ค. 2561)    อ่าน 35  ตอบ 0
อบต.หลักด่าน เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (26 ต.ค. 2561)    อ่าน 26  ตอบ 0
อบต.สามแยก เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (19 ต.ค. 2561)    อ่าน 32  ตอบ 0
ทต.วังโป่ง ขอให้เทศบาลดูแล (9 ต.ค. 2561)    อ่าน 75  ตอบ 1
อบต.ฝายนาแซง ขอบคุณ (3 ต.ค. 2561)    อ่าน 35  ตอบ 1
อบต.หลักด่าน เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (14 ก.ย. 2561)    อ่าน 40  ตอบ 0
 
 
4โรคติดต่อ 3ภัยสุขภาพ ในหน้าหนาว [ 30 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 7 
ประกาศแจ้งเตือนให้ระมัดระวังการเกิดอัคคีภัยในช่วงฤดูหนาว ปี 2561 [ 26 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 7 

ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วัดวิเชียรบำรุง (ท่าน้ำ)
 
 
อบต.ห้วยใหญ่ [ 17 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
ทต.บัววัฒนา ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 [ 17 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
ทต.บัววัฒนา ประกาศเทศบาลตำบลบัววัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการวางท่อระบายน้ำ [ 14 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
ทต.บัววัฒนา ประกาศเทศบาลตำบลบัววัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการวางท่อระบายน้ำ [ 14 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
ทต.บัววัฒนา ประกาศเทศบาลตำบลบัววัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการวางท่อระบายน้ำ [ 14 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
ทต.บัววัฒนา ประกาศเทศบาลตำบลบัววัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการวางท่อระบายน้ำ [ 14 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
ทต.บัววัฒนา ประกาศเทศบาลตำบลบัววัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการวางท่อระบายน้ำ [ 14 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.บ่อรัง การประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 14 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองแจง 022 รายงานผลการจัดซื้อจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี [ 14 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 5 
ทต.โคกสะอาด เปิดเผยราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ฯ หมู่ที่ 2 ตำบลโคกสะอาด [ 14 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
 
การสำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ กพส. มท 0810.6/ว4060  [ 14 ธ.ค. 2561 ]
ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ 4 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว4040 [เอกสารแนบ]  [ 14 ธ.ค. 2561 ]
โครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้โดยการเสริมสร้างจิต 5 ลักษณะเพื่ออนาคต กศ. มท 0816.3/ว4049  [ 14 ธ.ค. 2561 ]
กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการเครือข่ายต้นสังกัดศูนย์การอบรมครูทางไกล การอบรมครูพี่เลี้ยง และอบรมครูผู้สอน โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว4042  [ 14 ธ.ค. 2561 ]
ขอแจ้งเปลี่ยนสถานที่โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะที่ 2 รุ่นที่ 8 และรุ่นที่ 9 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว4061  [ 14 ธ.ค. 2561 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 11/2561 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว4039 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ธ.ค. 2561 ]
การจัดงานชุมนุมลูกเสือวิสามัญแห่งชาติ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว4041  [ 13 ธ.ค. 2561 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 สน. บถ. มท 0809.2/ว199  [ 13 ธ.ค. 2561 ]
ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน กม. มท 0804.6/ว4024  [ 13 ธ.ค. 2561 ]
การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ปี พ.ศ. 2561-2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว4014  [ 12 ธ.ค. 2561 ]
 

 
 
ขอความอนุเคราะห์พิจารณายกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมผู้ประกอบการรถเกี่ยวข้าว [ 14 ธ.ค. 2561 ]     
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำมาตรฐานการศึกษาและการเขียนรายงานการประเมิน [ 14 ธ.ค. 2561 ]     
การติดตามผลการตรวจสอบประสิทธิผลของมาตรการผังเมืองเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภ [ 14 ธ.ค. 2561 ]     
เร่งรัดและสร้างความเข้าใจ อปท. ให้สมัครเข้าร่วมสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พัน [ 14 ธ.ค. 2561 ]     
1-การแก้ไขปัญหาหนี้สาธารณูปโภคค้างชำระของ อปท. [ 14 ธ.ค. 2561 ]     
2-การแก้ไขปัญหาหนี้สาธารณูปโภคค้างชำระของ อปท. [ 14 ธ.ค. 2561 ]     
การตรวจสอบข้อมูลจำนวนักเรียนในโรงเรียนสังกัดอปท.เเละเด็กเล็กในศพด. [ 14 ธ.ค. 2561 ]     
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักทรัพยากรบุคคล รุ่นที่14 [ 14 ธ.ค. 2561 ]     
1-การดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารกรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาห [ 14 ธ.ค. 2561 ]     
2-การดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารกรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาห [ 14 ธ.ค. 2561 ]     
 
   
   
   
   
เริ่มนับ วันที่ 7 ก.ย. 2553