//คำขวัญเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี// รำโจ๋งพื้นบ้าน ศาลสมเด็จพระนเรศวรรวมใจ งามล้ำพระนอนองค์ใหญ่ ลือเลื่องทั่วไทยไก่ย่างวิเชียรบุรี
 


วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร [ 16 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 17 


ประชุมสภาเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 [ 3 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 30 


มอบบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาสในเขตเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี [ 3 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 25 


การประชุมประจำเดือนกันยายน 2561 [ 10 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 29 
 
 

ไก่ย่างวิเชียรบุรี
 
 
สมัครงาน (14 พ.ย. 2560)    อ่าน 7116  ตอบ 19  
ชื่อ website สะกดผิดครับ (4 ต.ค. 2560)    อ่าน 423  ตอบ 1  
ขอข้อมูล การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (11 พ.ย. 2559)    อ่าน 2532  ตอบ 2  
 
 
อบต.ศรีมงคล โบนัสสำหรับสมาชิกใหม่ (14 พ.ย. 2561)    อ่าน 10  ตอบ 0
อบต.หลักด่าน ติดตามข่าวกีฬาได้ที่นี่ (14 พ.ย. 2561)    อ่าน 4  ตอบ 0
อบต.ท่าพล แนะนำที่เที่ยวประเทศจีน (6 พ.ย. 2561)    อ่าน 22  ตอบ 0
อบต.บ้านกล้วย แนะนำที่เที่ยวประเทศจีน (5 พ.ย. 2561)    อ่าน 11  ตอบ 0
อบต.บ้านติ้ว แนะนำที่เที่ยวประเทศจีน (5 พ.ย. 2561)    อ่าน 14  ตอบ 0
อบต.พุขาม แนะนำที่เที่ยวประเทศจีน (5 พ.ย. 2561)    อ่าน 15  ตอบ 0
อบต.บ่อรัง แนะนำที่เที่ยวประเทศจีน (5 พ.ย. 2561)    อ่าน 10  ตอบ 0
อบต.หินฮาว สอบถามรายละเ * * * ยดเกี่ยวกับ “นางหา ศรียา * * * ล” (30 ต.ค. 2561)    อ่าน 66  ตอบ 1
อบต.นาเกาะ แจ้งซ่อมไฟฟ้า (29 ต.ค. 2561)    อ่าน 26  ตอบ 0
อบต.หลักด่าน เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (26 ต.ค. 2561)    อ่าน 15  ตอบ 0
 
 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ถนนไพลิน หมู่ที่ 4 ตำบลท่า [ 14 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 6 
เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต [ 1 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 15 

ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วัดวิเชียรบำรุง (ท่าน้ำ)
 
 
ทต.ตาลเดี่ยว พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดจอมมณี ตำบลตาลเดี่ยว [ 20 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 2 
ทต.ตาลเดี่ยว โครงการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก [ 20 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 2 
ทต.ตาลเดี่ยว จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลตาลเดี่ยว ครั้ง 2/25 [ 20 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 0 
ทต.ตาลเดี่ยว การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลตาลเดี่ยว ครั้ง 1 / 256 [ 20 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.ระวิง แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 [ 19 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.บ้านกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพวงมาลา เพื่อใช้ร่วมวางพวงมาลาในงานบวงสรวงเฉลิมฉลองอ [ 19 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองแจง [ 19 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.หนองแจง 027 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม [ 19 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.ชอนไพร ช่วยเหลือเหตุวาตภัยบริเวณหมู่ที่ 10 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ [ 19 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.บ่อรัง สถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 19 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 4 
 
การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว3745 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 19 พ.ย. 2561 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3729  [ 19 พ.ย. 2561 ]
ซํกซ้อมแนวทางการปฏิบัติการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3739 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 19 พ.ย. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) สน.คท. มท 0808.2/17503-17524 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 พ.ย. 2561 ]
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการศึกษาตลอดชีวิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กศ. มท 0816.2/ว3703 [รายชื่อ] [แบบตอบรับ]  [ 16 พ.ย. 2561 ]
การจัดทำแผนงานโครงการภายใต้แผนพัฒนาภาค และการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว3730 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 พ.ย. 2561 ]
การรายงานสถานะของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สน.บถ. มท 0809.4/ว3700 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 พ.ย. 2561 ]
แนวทางการให้บริการข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว3731  [ 16 พ.ย. 2561 ]
แนวทางการดำเนินโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชน ประจำปี พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3718 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 พ.ย. 2561 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เพิ่มเติม) สน.คท. มท 0808.5/ว3717 [บัญชีรายชื่อ] [บัญชีสุรปราย อปท.]  [ 16 พ.ย. 2561 ]
 

 
 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้รุ่นที่50 [ 19 พ.ย. 2561 ]     
ว5379 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่พนักงานพัสดุรุ่นที่61 [ 19 พ.ย. 2561 ]     
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรกลยุทธ์การบริหารของนักบริหารงานทั่วไปรุ่นที่17 [ 19 พ.ย. 2561 ]     
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะที่ 2 [ 19 พ.ย. 2561 ]     
ว 5339 สำรวจความต้องการของ อปท. ที่ต้องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณฯ คมนาคมขนหรือการสัญจ [ 16 พ.ย. 2561 ]     
ว 5346 การขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ  [ 16 พ.ย. 2561 ]     
ว 5343 โครงการประชารัฐร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุขบ้าฯ [ 16 พ.ย. 2561 ]     
กำหนดปฏิทินการปฏิบัติงานตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลฯ [ 16 พ.ย. 2561 ]     
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ อปท. [ 16 พ.ย. 2561 ]     
สรุปนโยบายพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในพิธีมอบรางวัลการจัดการขยะมูลฝ [ 16 พ.ย. 2561 ]     
 
   
   
   
   
เริ่มนับ วันที่ 7 ก.ย. 2553