//คำขวัญเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี// รำโจ๋งพื้นบ้าน ศาลสมเด็จพระนเรศวรรวมใจ งามล้ำพระนอนองค์ใหญ่ ลือเลื่องทั่วไทยไก่ย่างวิเชียรบุรี
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 7 ก.ย. 2553
 
 
 
 
 
 
 
  ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน
 
 
การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการพัฒนาปรั้บปรุง บำบัด ฟื้นฟู
 
การศึกษาวิจัยเฝ้าระวังป้องกันในด้านทรัพยากรธรรมชาติ
 
บำบัดและกำจัดขยะ
 
 
  การประชุมเพื่อวางแผนการพัฒนาฯ
 
 
การมีส่วนร่วมของประชาชน การให้บริการประชาชน การพัฒนาบุคลากร การประชาสัมพันธ์ การศึกษาดูงาน การฝึกอบรม
 
ปรับปรุง สร้าง จัดซื้อ จัดจ้าง พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้
 
 
  พื้นที่การเกษตรในชุมชน
 
  การส่งเสริม สนับสนุนด้านการเกษตร