//คำขวัญเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี// รำโจ๋งพื้นบ้าน ศาลสมเด็จพระนเรศวรรวมใจ งามล้ำพระนอนองค์ใหญ่ ลือเลื่องทั่วไทยไก่ย่างวิเชียรบุรี
 
 
   
 
เร่งรัดและติดตามการบันทึกข้อมูลในระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ  [ 18 มี.ค. 2562 ]    
 
สารรัฐมนตรีว่ากระทรวงมหาดไทยเนื่องในโอกาส วันท้องถิ่นไทย  [ 18 มี.ค. 2562 ]    
 
ว1377 โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาและออกแบบก่อสร้าง  [ 18 มี.ค. 2562 ]    
 
ว1380 การกำหนดอัตราค่าอาหารตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  [ 18 มี.ค. 2562 ]    
 
ว4176 การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร  [ 18 มี.ค. 2562 ]    
 
ผลการคัดเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการศึกษาเเละผู้อำนวยการสำนักฯ  [ 18 มี.ค. 2562 ]    
 
การเตรียมความพร้อมดำเนินการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  [ 18 มี.ค. 2562 ]    
 
ว1330 การบังคับใช้ ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง กำหนดประเภทหรือชื่อของสถานที่สาธารณะ  [ 18 มี.ค. 2562 ]    
 
ว1335 ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลและพัฒนาระบบบริการจัดการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์  [ 18 มี.ค. 2562 ]    
 
ว1338 การสอบถามปัญหาด้านความพร้อมของอปท.ในการรับมอบหมายและรับมอบอำนาจเจ้าท่า  [ 18 มี.ค. 2562 ]    
 
แจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป 2562 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า  [ 18 มี.ค. 2562 ]    
 
แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่าย 62 แผนงานบูรณาการ  [ 15 มี.ค. 2562 ]    
 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ด้านการจัดการศึกษา  [ 15 มี.ค. 2562 ]    
 
ตัวชี้วัดที่ 11 ร้อยละของการเร่งรัดติดตามให้อปท.ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องตามข้อเสนอแนะ ฯ  [ 15 มี.ค. 2562 ]    
 
ตัวชี้วัดที่ 11 ร้อยละของการเร่งรัดติดตามให้อปท.ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องตามข้อเสนอแนะ ฯ  [ 14 มี.ค. 2562 ]    
 
ว1311 ปรับเปลี่ยนระยะเวลาการฝึกอบรมบุคลากร  [ 14 มี.ค. 2562 ]    
 
3925 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรกลยุทธ์การบริหาร  [ 14 มี.ค. 2562 ]    
 
ว1314 ขอส่งรายงานพยากรณ์โรคไข้เลือดออก  [ 14 มี.ค. 2562 ]    
 
1-การตรวจสอบข้อมูลจำนวนักเรียนฯ  [ 14 มี.ค. 2562 ]    
 
2-การตรวจสอบข้อมูลจำนวนักเรียนฯ  [ 14 มี.ค. 2562 ]    
 
ว164 แต่งตั้งคณะทำงานจัดงานวันท้องถิ่นไทย  [ 14 มี.ค. 2562 ]    
 
การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการจำหน่ายพัสดุโดยวิธีการขายทอดตลาด ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ  [ 14 มี.ค. 2562 ]    
 
การซ้อมความเข้าใจการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ  [ 14 มี.ค. 2562 ]    
 
ว1288 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคงานนิติการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 13 มี.ค. 2562 ]    
 
โครงการเฝ้าระวังโรคเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า  [ 13 มี.ค. 2562 ]    
 
ว1286 กำหนดเหตุผลความจำเป็นอย่างยิ่งกรณีการโอนข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่บรรจุใหม่  [ 13 มี.ค. 2562 ]    
 
ว1285 สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 2/2562  [ 13 มี.ค. 2562 ]    
 
ว1284 การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ รอบ 8  [ 13 มี.ค. 2562 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 149