หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 


 
 

 //คำขวัญเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี// รำโจ๋งพื้นบ้าน ศาลสมเด็จพระนเรศวรรวมใจ งามล้ำพระนอนองค์ใหญ่ ลือเลื่องทั่วไทยไก่ย่างวิเชียรบุรี
 
 
   
 
พช 0023.5/ว 2912 แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-GP แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัด อปท  [ 17 มิ.ย. 2562 ]    
 
0023.2/ว2914 การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  [ 17 มิ.ย. 2562 ]    
 
พช 0023.3/ว 2911 พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562  [ 17 มิ.ย. 2562 ]    
 
พช 0023.3/ว 2908 ประชาสัมพันธ์คู่มือแนวทางการดำเนินงานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร พ.ศ. 2561  [ 17 มิ.ย. 2562 ]    
 
พช0023.1/ว407 ขอส่งรายงานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งที่5/2562  [ 17 มิ.ย. 2562 ]    
 
พช 0023.2/ว2913 1-ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูฯ เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น 2561  [ 17 มิ.ย. 2562 ]    
 
พช 0023.2/ว2913 2-ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูฯ เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น 2561  [ 17 มิ.ย. 2562 ]    
 
พช 0023.2/ว2913 3-ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูฯ เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น 2561  [ 17 มิ.ย. 2562 ]    
 
พช 0023.2/ 8591 1-ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นฯ สายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2562  [ 17 มิ.ย. 2562 ]    
 
พช 0023.2/ 8591 2-ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นฯ สายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2562  [ 17 มิ.ย. 2562 ]    
 
พช 0023.2/ว 2923 การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  [ 17 มิ.ย. 2562 ]    
 
พช 0023.5/ว408 การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 17 มิ.ย. 2562 ]    
 
พช0023.3/ว406 สังคมออนไลน์เผยแพร่ข่าวรัฐบาลมีคำสั่งยกเลิกโครงการอาหารกลางวันนั้นไม่เป็นความจริง  [ 14 มิ.ย. 2562 ]    
 
พช0023.3/ว405 การจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ Smart Card Reader  [ 14 มิ.ย. 2562 ]    
 
รายงานงบทดลอง เดือน เมษายน 2562  [ 14 มิ.ย. 2562 ]    
 
รายงานงบทดลอง เดือน พฤษภาคม 2562  [ 14 มิ.ย. 2562 ]    
 
พช 0023.5/ว 2815 ขอความร่วมมือแจ้งหน่วยงานต้นสังกัดเผยแพร่ คู่มือพัฒนาทักษะสมอง  [ 13 มิ.ย. 2562 ]    
 
พช 0023.4/ว403 พระราชบัญญัติฌร  [ 13 มิ.ย. 2562 ]    
 
พช 0023.4/ว403 พระราชบัญญัติโรงงาน ฉบับที่ 2 และ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562  [ 13 มิ.ย. 2562 ]    
 
พช 0023.3/ว 2836 ซักซ้อมแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม  [ 13 มิ.ย. 2562 ]    
 
พช 0023.2/ว 2879 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ Workshop เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  [ 13 มิ.ย. 2562 ]    
 
พช 0023.3/ว 2814 การจ่ายเงินโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย โครงการเสริมสร้างชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ  [ 12 มิ.ย. 2562 ]   
 
พช0023.3/ว2835 พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย2562  [ 12 มิ.ย. 2562 ]   
 
พช0023.3/ว402 กำหนดจัดโครงการประชุมสัมมนาการจัดมาตรฐานการศึกษาและเขียนรายงานการประเมินตนเอง  [ 12 มิ.ย. 2562 ]   
 
พช 0023.5/ว 2831 การพิจารณาการจัดงานประเพณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 12 มิ.ย. 2562 ]   
 
พช 0023.3/ว 2849 ซักซ้อมการดำเนินการโครงการอาหารเสริม นม โรงเรียน และโครงการอาหารกลางวัน  [ 12 มิ.ย. 2562 ]   
 
พช0023.1/ว2854 ขอเชิญประชุมคณะทำงานกลั่นกรองผลการประเมินองค์การ ผู้บริหารท้องถิ่น  [ 12 มิ.ย. 2562 ]   
 
พช 0023.5/ว 2857 การนำเข้าข้อมูลระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา 2562  [ 12 มิ.ย. 2562 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 163