//คำขวัญเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี// รำโจ๋งพื้นบ้าน ศาลสมเด็จพระนเรศวรรวมใจ งามล้ำพระนอนองค์ใหญ่ ลือเลื่องทั่วไทยไก่ย่างวิเชียรบุรี
 
 
   
 
พช 0023.5/ว 1882 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกรฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562  [ 17 เม.ย. 2562 ]    
 
พช 0023.5/ว 259 แนวทางปฏิบัติในการนำหลักประกันการเสนอราคามาใช้เป็นหลักประกันสัญญา  [ 17 เม.ย. 2562 ]    
 
พช 0023.5/ว 260 การขยายเวลาทำการตามสัญญา กรณีโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า  [ 17 เม.ย. 2562 ]    
 
พช 0023.5/ว 256 โครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง e - GP 2562  [ 17 เม.ย. 2562 ]    
 
พช 0023.3/ว 1887 การตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมของผู้มีสิทธิ์ในโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงเด็กแรกเกิดที่ไม่มีชื่อในฐานข้อมูลฯ ว 1887  [ 17 เม.ย. 2562 ]    
 
พช 0023.3/ว 1891 ซักซ้อมการประกาศรายชื่อผู้ป่วยเอดส์เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 17 เม.ย. 2562 ]    
 
พช 0023.5/ว 1893 การเร่งรัดและติดตามการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. e -LAAS  [ 17 เม.ย. 2562 ]    
 
พช 0023.5/ว 261 การเลือกตั้งกรรมการดำเนินการแทนตำแหน่งที่ว่าง  [ 17 เม.ย. 2562 ]    
 
พช 0023.5/ว 1879 ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา ครั้งที่ 2  [ 17 เม.ย. 2562 ]    
 
พช 0023.3/ว 1881 การจัดอบรมตามโครงการอบรมความรู้ประกันภัย สำหรับการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 2562  [ 17 เม.ย. 2562 ]    
 
พช 0023.3/ว 1900 การจัดทำข้อมูลแหล่งน้ำของ อปท.  [ 17 เม.ย. 2562 ]    
 
พช 0023.3/ว 1901 แนวทางการดำเนินโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชน ประจำปี 2562  [ 17 เม.ย. 2562 ]    
 
พช 0023.3/ว 1888 มติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ครั้งที่ 1/2562  [ 17 เม.ย. 2562 ]    
 
พช 0023.3/ว 1890 ประชาสัมพันธ์กฎหมายระดับอนุบัญญัติและคู่มือที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  [ 17 เม.ย. 2562 ]    
 
พช0023.1/ว249 การปฏิบัติงานศูนย์ดำรงธรรมช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562  [ 11 เม.ย. 2562 ]   
 
พช 0023.5/ว 1847 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลฯ ไตรมาสที่ 3  [ 11 เม.ย. 2562 ]   
 
พช 0023.2/ว 238 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชหรือพนักงานครู  [ 11 เม.ย. 2562 ]   
 
พช 0023.3/ว 1844 1-การบันทึกข้อมูลหอกระจายข่าวชุมชนในเขตเทศบาลที่ไม่มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  [ 11 เม.ย. 2562 ]   
 
พช 0023.3/ว 1844 2-การบันทึกข้อมูลหอกระจายข่าวชุมชนในเขตเทศบาลที่ไม่มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  [ 11 เม.ย. 2562 ]   
 
พช 0023.5/ว 1850 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป สนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส ไตรมาสที่ 3  [ 11 เม.ย. 2562 ]   
 
พช0023.3/ว 1849 แจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับงานสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 2562 ไตรมาสที่ 1  [ 11 เม.ย. 2562 ]   
 
พช 0223.3/ว 1842 1-แจ้งการจัดสรร เบี้ยยังชีพผู้ด้อยโอกาสทางสังคม งวดที่ 3  [ 11 เม.ย. 2562 ]   
 
พช 0223.3/ว 1842 2-แจ้งการจัดสรร เบี้ยยังชีพผู้ด้อยโอกาสทางสังคม งวดที่ 3  [ 11 เม.ย. 2562 ]   
 
พช 0023.5/ว 1854 การโอนจัดสรรงบประมาณ 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป อาหารเสริมนม อาหารกลางวัน ไตรมาสที่ 3  [ 11 เม.ย. 2562 ]   
 
พช0023.1/ว250 แจ้งเข้าร่วมการประชุมและแจ้งคณะทำงานระดับจังหวัดและระดับอำเภอเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ Web Conference  [ 11 เม.ย. 2562 ]   
 
พช 0023.5/ว 1857 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ ประจำเดือน มีนาคม 2562 ให้แก่ อปท.  [ 17 เม.ย. 2562 ]    
 
พช 0023.3/ว 1853 การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562  [ 11 เม.ย. 2562 ]   
 
พช 0023.3/ว 1848 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ฯ งวดที่ 1  [ 11 เม.ย. 2562 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 155