//คำขวัญเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี// รำโจ๋งพื้นบ้าน ศาลสมเด็จพระนเรศวรรวมใจ งามล้ำพระนอนองค์ใหญ่ ลือเลื่องทั่วไทยไก่ย่างวิเชียรบุรี
 
 
 
 
ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 1/2561  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เทศบาลเมืองวิเชียรบุรีกำหนดจัดการประชุมสภาเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 ขึ้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่13) พ.ศ.2552) ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) พ.ศ.2554 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี โดยมีระเบียบวาระการประชุม 7 วาระ ซึ่งนอกเหนือจากการพิจารณาวาระต่างๆแล้วยังได้ให้ข้าราชการที่บรรจุเข้ารับราชการใหม่ได้แนะนำและรายงานตัวกับสภาเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีอีกด้วย

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 มี.ค. 2561 เวลา 10.50 น. โดย สำนักปลัดเทศบาลฯ

ผู้เข้าชม 149 ท่าน